Vesimpex: Trendovi data centara u 2019. godini

Konstantan razvoj informacionih tehnologija i osluškivanje potreba tržišta, doveli su do evolucije u svetu IT‑ja i data centara koja za posledicu ima obradu sve većeg obima podataka, nove arhitekture data centara, povećanje energetske efikasnosti, upotrebu veštačke inteligencije…

PCPress.rs Image

Od ra­znih tren­do­va, Rit­tal je i­zdvo­jio pet naj­bi­tni­jih ko­ji su po­ve­za­ni s clo­ud com­pu­ting‑om i da­ta cen­tri­ma, ko­je bi IT me­na­dže­ri tre­ba­lo da ima­ju na umu to­kom 2019 go­di­ne.

Trend 1: Da­ta Cen­tri­ma će bi­ti po­tre­bne veće mo­gućnos­ti mo­ni­to­rin­ga ba­zi­ra­nog na ve­štačkoj in­te­li­gen­ci­ji (AI)

Bez po­moći sis­te­ma ko­je ka­rak­te­ri­še ve­štačka in­te­li­gen­ci­ja, IT me­na­dže­ri da­ta cen­ta­ra us­ko­ro neće bi­ti u mo­gućnos­ti da u­prav­lja­ju ve­li­kim i kom­plek­snim IT sis­te­mi­ma na po­u­zdan način. Pre­ma In­ter­na­ti­onal Da­ta Cor­po­ra­ti­on (IDC), po­lo­vi­na kom­po­nen­ti u ve­li­kim da­ta cen­tri­ma će već ima­ti in­te­gri­sa­ne AI fun­kci­je i ra­di­ti auto­nom­no do 2022 go­di­ne. U ci­lju po­drške ova­kvom ra­zvo­ju, IT me­na­dže­ri će mo­ra­ti da ko­ris­te pre­dik­tiv­nu ana­li­ti­ku i ma­šin­sko učenje ka­ko bi po­je­dnos­ta­vi­li IT ope­ra­ci­je. Npr. ova­kvi ala­ti će omo­gućiti pre­dik­tiv­nu pro­gno­zu pro­ble­ma u ra­du i po­dršku pri ba­lan­si­ra­nju op­ti­mi­zo­va­nih op­te­rećenja u ra­du o­pre­me, ta­ko da kom­pa­ni­je mo­gu da osi­gu­ra­ju da njho­vo IT o­kru­že­nje mo­že da po­nu­di vi­so­ku dos­tu­pnost i po­u­zda­nost.

PCPress.rs Image

Trend 2: O­bra­da „po­pla­ve“ po­da­ta­ka u re­al­nom vre­me­nu po­moću ed­ge com­pu­ting‑a

Očeku­je se da 5G mo­bil­ne mre­že za ko­mu­ni­ka­ci­ju bu­du pu­šte­ne u rad u Ne­mačkoj u dru­goj po­lo­vi­ni 2019 go­di­ne. Broj­ni za­hte­vi ko­je 5G mre­ža mo­ra da is­pu­ni pri­li­kom pre­no­sa po­da­ta­ka, će učini­ti ne­op­ho­dnim ra­zvoj in­fras­truk­tu­re mo­bil­nih ko­mu­ni­ka­ci­ja po­moću ed­ge da­ta cen­ta­ra. Ta­kođe, 5G mre­že će po­većati ko­ličinu po­da­ta­ka ko­ja će mo­bil­ni ope­ra­te­ri i dru­ge kom­pa­ni­je mo­ra­ti da o­bra­de. Ana­li­tičari iz CB In­sig­hts pro­g­no­zi­ra­ju da će sva­ki ko­ri­snik po­moću pa­me­tnih uređaja do 2020 go­di­ne dnev­no ge­ne­ri­sa­ti u pro­se­ku 1,5 GB po­da­ta­ka, što će stvo­ri­ti po­tre­bu da se o­brađuje veća ko­ličina po­da­ta­ka u re­al­nom vre­me­nu.

Pročitajte i:  Pet razloga da vaša poslovna rešenja budu u oblaku

De­cen­tra­li­za­ci­jom IT in­fras­truk­tu­re po­moću ed­ge da­ta cen­ta­ra, po­da­ci mo­gu da se o­brađuju pra­vo na nji­ho­vom i­zvo­ru. To će do­ves­ti do ma­log ka­šnje­nja u o­bra­di po­da­ta­ka, omo­gućava­jući a­pli­ka­ci­ja­ma da u re­al­nom vre­me­nu kon­tro­li­šu in­dus­trij­ske ro­bo­te i sis­te­me auto­nom­nih vo­zi­la. Ed­ge da­ta cen­tri tre­ba da bu­du po­ve­za­ni i na clo­ud ka­ko bi obe­zbe­di­li do­da­tnu ana­li­zu po­da­ta­ka.

PCPress.rs ImagePre­ma to­me, kom­pa­ni­je tre­ba već sa­da da is­pi­ta­ju mo­gućnos­ti ka­ko da flek­si­bil­no pro­ši­re svo­je IT ka­pa­ci­te­te u na­re­dne dve go­di­ne i da pro­ce­ne ed­ge kon­cept sa ovim ci­ljem. Ge­ne­ral­ni trend pre­ma stan­dar­di­za­ci­ji je još je­dan ključni fak­tor u pos­ti­za­nju krat­kog vre­me­na i­zgra­dnje de­cen­tra­li­zo­va­ne IT in­fras­truk­tu­re i ska­la­bil­nos­ti ko­ju trži­šte za­hte­va od re­še­nja za da­ta cen­tre.

Rit­tal re­še­nja ed­ge da­ta cen­ta­ra vam mo­gu po­moći pri­li­kom i­zgra­dnje de­cen­tra­li­zo­va­ne in­fras­truk­tu­re, ko­ja se mo­že ve­oma brzo im­ple­men­ti­ra­ti i pus­ti­ti u rad na lo­ka­ci­ji, bi­lo kao IT kon­tej­ner ili kom­pak­tno re­še­nje u je­dnom rek or­ma­nu.

Trend 3: Clo­ud trži­šte će ima­ti ko­ris­ti od ve­li­kih da­ta cen­ta­ra

U sve­tu, upo­tre­ba clo­ud re­še­nja nas­tav­lja da ras­te. Pre­ma Bit­kom‑u sko­ro sva­ka dru­ga kom­pa­ni­ja ko­ris­ti clo­ud sa ten­den­ci­jom da­ljeg ras­ta. Is­tov­re­me­no, in­ves­ti­ci­je u ve­li­ke da­ta cen­tre ras­te na glo­bal­nom ni­vou, kao po­ka­za­telj da­ljeg ra­zvo­ja clo­ud da­ta cen­ta­ra kao ope­ra­tiv­nog re­še­nja. Is­tra­ži­va­nje trži­šta nam go­vo­ri da će na svet­skom ni­vou pos­to­ja­ti oko 600 ve­li­kih da­ta cen­ta­ra do 2020 go­di­ne, dok ih tre­nu­tno pos­to­ji oko 450, što znači da u na­re­dne dve go­di­ne pos­to­ji po­tre­ba za no­vih 150 ve­li­kih da­ta cen­ta­ra.

Pročitajte i:  Microsoft planira da otvori Data centar na mestu nesuđene Foxconn fabrike

Zbog to­ga Rit­tal pre­po­ručuje da u 2019 go­di­ni IT me­na­dže­ri o­dre­de ne­op­ho­dan ba­lans i­zmeđu cen­tral­nog ed­ge ili pri­mar­nog da­ta cen­tra i clo­ud re­sur­sa u skla­du sa kor­po­ra­tiv­nom stra­te­gi­jom ka­ko bi po­drža­li op­ti­mal­ni hos­ting a­pli­ka­ci­ja i vi­so­ku dos­tu­pnost.

 

Trend 4: Po­većanje ener­get­ske efi­ka­snos­ti

Po­red vi­so­ke dos­tu­pnos­ti i po­u­zda­nos­ti ra­da, ener­get­ska efi­ka­snost se sma­tra kao dru­gi naj­va­žni­ji fak­tor ka­da je u pi­ta­nju u­prav­lja­nje ra­dom da­ta cen­tra. Pre­ma Bor­der­step in­sti­tu­tu, ener­get­ska efi­ka­snost no­vih da­ta cen­ta­ra je po­bolj­ša­na za oko 60% u po­sle­dnjoj de­ce­ni­ji. Is­tov­re­me­no, po­tre­be za elek­tričnom ener­gi­jom su nas­ta­vi­le da ras­tu kao što su i IT ka­pa­ci­te­ti po­ra­sli.

PCPress.rs Image

To­kom 2017, ener­gi­ja ko­ju su po­tro­ši­li ser­ve­ri sa­mo u Ne­mačkoj je i­zno­si­la oko 4,7 mi­li­jar­di kWh, dok su pra­teći in­fras­truk­tur­ni sis­te­mi kao što su kli­ma­ti­za­ci­ja i UPS na­pa­ja­nje po­tro­ši­li oko 5,3 mi­li­jar­di kWh. Na ovom pri­me­ru mo­že­mo la­ko uočiti gde su naj­veći po­ten­ci­ja­li za u­šte­du elek­trične ener­gi­je. Za me­na­dže­re da­ta cen­ta­ra, op­ti­mi­za­ci­ja uku­pne po­tro­šnje elek­trične ener­gi­je da­ta cen­tra bi tre­ba­la da bu­de je­dan od pri­ori­te­ta u te­kućoj go­di­ni. Hi­bri­dni sis­te­mi kli­ma­ti­za­ci­je ko­ji in­te­gri­šu stan­dar­dne te­hno­lo­gi­je kli­ma­ti­za­ci­je sa ino­va­tiv­nim free co­oling‑om ko­ji do­no­si ve­li­ke u­šte­de u po­tro­šnji električne ener­gi­je po­moću ni­žih spo­lja­šnjih tem­pe­ra­tu­ra, mo­že pred­stav­lja­ti je­dan od pris­tu­pa za op­ti­mi­za­ci­ju tro­ško­va.

Pročitajte i:  Kako preuzeti Google Chrome ili Microsoft Edge na Mac računaru

Rit­tal hi­bri­dni sis­tem kli­ma­ti­za­ci­je, pred­stav­lja ino­va­tiv­no re­še­nje ko­je mo­že za­do­vo­lji­ti bi­lo ko­ji ras­hla­dni ka­pa­ci­tet od mi­ni­mal­no 10 kW i omo­gućiti vam mak­si­mal­ne u­šte­de u po­tro­šnji električne ener­gi­je.

Trend 5: Pre­dnos­ti lo­ka­ci­je Nor­dij­skih ze­ma­lja za sma­nje­nje tro­ško­va

Nor­dij­ski re­gi­on je pos­tao ve­oma a­trak­tiv­na lo­ka­ci­ja za clo­ud i ko­lo­ka­cij­ske pro­vaj­de­re. Zem­lje kao što su Dan­ska, Fin­ska, Šved­ska, Nor­ve­ška i I­sland nu­de o­bnov­lji­ve i­zvo­re ener­gi­je, po­volj­nu kli­mu za da­ta cen­tre, ve­oma do­bre in­ter­net ko­nek­ci­je i vi­sok ni­vo po­li­tičke i eko­nom­ske sta­bil­nos­ti. Ana­li­tičari očeku­ju da će pri­ho­di od da­ta cen­ta­ra u re­gi­onu ras­ti 8% go­di­šnje do 2023 go­di­ne.

PCPress.rs Image

Pri­li­kom ra­zma­tra­nja pla­no­va za clo­ud pro­je­kat, IT me­na­dže­ri pre­ma to­me i mo­ra­ju da u­zmu u ob­zir al­ter­na­ti­ve u Nor­dij­skom re­gi­onu kao što je Le­fdal Mi­ne Da­ta­cen­ter (LMD). Rit­tal je na LMD pro­jek­tu stra­te­ški i te­hno­lo­ški par­tner. LMD se kom­ple­tno na­pa­ja elek­tričnom ener­gi­jom iz o­bnov­lji­vih i­zvo­ra, a sis­tem kli­ma­ti­za­ci­je za svoj rad ko­ris­ti lo­kal­nu hla­dnu mor­sku vo­du. Kao re­zul­tat, ceo o­bje­kat pos­ti­že power usa­ge e­ffe­cti­ve­ness (PUE) od 1,15, što ope­ra­tiv­ne tro­ško­ve za ko­ri­sni­ke čini ve­oma nis­kim.

Ka­ko se po­moću Rit­tal re­še­nja mo­že­te pri­pre­mi­ti za bu­dućnost?

Bi­lo da ste kom­pa­ni­ja sa ma­lim ili ve­li­kim po­tre­ba­ma, kon­tak­ti­raj­te nas jer za­hva­lju­jući ši­ro­kom op­se­gu Rit­tal re­še­nja kom­ple­tne fi­zičke IT in­fras­truk­tu­re, u mo­gućnos­ti smo da za vas sa za­do­volj­stvom pro­nađemo op­ti­mal­no re­še­nje za po­dršku Va­šem po­slo­va­nju.

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , ,