Trenuto gledate objave s oznakom: Banshee

PC Press: Play it again…

Multimedijalni softver

PC Press: Play it again…

Kao što smo obećali, vikend ćemo vam ulepšati pregledom karakteristika najpopularnijih audio plejera za Windows, Mac OS X i GNU/Li­nux sis­teme… Bez obzira za koji se odlučite, nadamo se da ćete uživati u svom... 

Detaljnije... »
PC Press: audio plejeri - Banshee

Multimedijalni softver

PC Press: audio plejeri – Banshee

O­sno­va Banshee pris­tu­pa re­pro­duk­ci­ji mu­zi­ke je rad sa audio‑ko­lek­ci­jom. Sa­držaj la­ko mo­že­te slo­ži­ti po i­zvođačima i al­bu­mi­ma, a oda­tle mo­že­te za­početi i re­pro­duk­ci­ju.... 

Detaljnije... »
PC Press: Deset lakih komada

Multimedijalni softver

PC Press: Deset lakih komada

I­zbor pro­gra­ma ko­jim ćete re­pro­du­ko­va­ti mu­zi­ku ni­je je­dnos­ta­van. Mno­go je a­pli­ka­ci­ja sa do­brim (i ne­kim lo­šim) oso­bi­na­ma, ali ko­ja će za­do­vo­lji­ti sve va­še... 

Detaljnije... »

Asus


Original

Excel kuhinjica

Twitter