Bolja kontrola pravopisa u Wordu

Kon­tro­la pra­vo­pi­sa je sja­jan po­moćnik pri pi­sa­nju jer ot­kri­va većinu gre­ša­ka u ku­ca­nju. Uko­li­ko ku­ca­te na sle­po i pre­ku­ca­va­te tekst, po­dvučene reči eli­mi­ni­šu po­tre­bu za de­talj­nim čita­njem na­pi­sa­nog i le­ti­mična kon­tro­la obično zav­rši po­sao. Do­bar deo pri­jav­lje­nih gre­ša­ka u stva­ri i ni­su gre­ške, već slučaj ka­da re­gu­lar­na i is­prav­no na­pi­sa­na reč ni­je pro­nađena u rečni­ku. Od ver­zi­je Microsoft Office 2013 rečni­k za srpski je bes­pla­tan, a i dru­ge „ma­le eg­zo­tične“ je­zi­ke mo­že­te za tren oka da download‑uje­te s sajta microsoft.com.

WordProveraPravopisa
Kon­tro­la pra­vo­pi­sa ima je­dan po­ten­ci­jal­ni ne­dos­ta­tak: reči ko­je sa­drže bro­je­ve su izu­ze­te od pro­ve­re. Ta­ko, na pri­mer, kao sa­svim re­gu­lar­na pro­la­zi sle­deća rečeni­ca: R3č1 s4 br0j3v1m4 pr014z3 k0ntr01u pr4v0p1s4! Ta­kva gre­ška u ku­ca­nju je ne­ve­ro­va­tna, ali je­dan prst ko­ji po­be­gne u gor­nji red tas­ta­tu­re mo­že da os­ta­vi trag ko­ji la­ko pre­vi­di­mo, na­ročito ako smo na­vi­kli da spell checker zav­rša­va kon­tro­lu. Taj pro­blem pos­to­ji i u Word‑u 2010 i u naj­no­vi­jem Word‑u 2013. Re­še­nje je je­dnos­tav­no jer za­hte­va pro­me­nu sa­mo je­dnog po­de­ša­va­nja. Oda­be­ri­te File tab ribbon‑a, a za­tim kli­kni­te na Options. Kli­kni­te na Proofing u le­vom de­lu e­kra­na, za­tim pro­nađite AutoCorrect options u de­snom de­lu i is­ključite pa­ra­me­tar Ignore words that contain numbers. Ubu­duće se sve reči ko­je sa­drže ne­ki broj tre­ti­ra­ju kao po­gre­šne. Ovo po­de­ša­va­nje se o­dno­si i na dru­ge Microsoft Office pro­gra­me ko­ji su in­sta­li­ra­ni na va­šem računa­ru.

Pročitajte i:  Novo: Office 2021 stiže u oktobru

Izvor: PC Press

Ladislav Struharik

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , , , ,