Cloudex: Recept za sigurne podatke

Ukoliko je u do­ba spo­ri­jeg pris­tu­pa In­ter­ne­tu kre­ira­nje backup ko­pi­ja po­da­ta­ka na lo­kal­nim dis­ko­vi­ma bi­lo pre­ov­lađujući kon­cept, da­nas je za sva­ko ma­nje pre­du­zeće cloud lo­gično o­dre­di­šte za sme­šta­nje dra­go­ce­nih da­to­te­ka.

PCPress.rs Image

Ra­zlo­zi su ja­sni: lo­kal­ni backup mo­že da stra­da za­je­dno sa po­da­ci­ma, u slučaju struj­nog uda­ra, krađe o­pre­me pa i ransomware vi­ru­sa ko­ji će „za­ključati“ ka­ko ori­gi­na­le ta­ko i ko­pi­je. Backup u cloud‑u znači da su po­da­ci uvek na si­gur­nom mes­tu, u data cen­tru pro­vaj­de­ra, i da im se mo­že pris­tu­pi­ti u slučaju bi­lo ka­kve po­tre­be na­vođenjem od­go­va­ra­jućih kre­den­ci­ja­la. Os­ta­je još pi­ta­nje ka­ko taj backup or­ga­ni­zo­va­ti ta­ko da za­hte­va mi­ni­ma­lan dnev­ni an­ga­žman ko­ri­sni­ka, a da ni je­dna bi­tna da­to­te­ka ne bu­de za­obiđena.

Agent na za­datku

CloudEx nu­di za­o­kru­že­no re­še­nje ko­je obe­zbeđuje be­zbe­dnost po­da­ta­ka. To je po­se­bno di­zaj­ni­ra­na a­pli­ka­ci­ja ko­ja auto­mat­ski ko­pi­ra i u za­da­tim in­ter­va­li­ma ažu­ri­ra ko­pi­je po­da­ta­ka na CloudEx ser­ve­ri­ma. A­pli­ka­ci­ja se in­sta­li­ra na sva­kom od računa­ra ili mo­bil­nih uređaja, bi­lo da su oni u mre­ži ili da se ko­ris­te sa­mos­tal­no (npr. notebook računa­ri ko­je a­kvi­zi­te­ri no­se sa so­bom dok su na te­re­nu). Za­tim se kon­fi­gu­ri­šu fol­de­ri u ko­ji­ma se na­la­ze po­da­ci, i po­de­ša­va­ju pra­va pris­tu­pa od­go­va­ra­jućim a­dmi­nis­tra­to­ri­ma. Po­sle to­ga sve fun­kci­oni­še auto­mat­ski, na­rav­no uz mo­gućnost da se lis­ta po­da­ta­ka ko­ji se čuva­ju ka­sni­je pri­la­gođava po­tre­ba­ma.

Pročitajte i:  Održana VMworld 2021 manifestacija

PCPress.rs Image

Iza­bra­ni po­da­ci se u od­go­va­ra­jućim in­ter­va­li­ma ko­pi­ra­ju na cloud i dos­tu­pni su auto­ri­zo­va­nom ko­ri­sni­ku sa sva­ke lo­ka­ci­je. Što je naj­va­žni­je, po­da­ci su re­pli­ci­ra­ni u tri ko­pi­je a čuva­ju se i pret­ho­dne ver­zi­je. To znači da u slučaju na­pa­da ne­kog krip­to­lo­ke­ra mo­že­te uvek vra­ti­ti pret­ho­dnu, ot­ključanu ver­zi­ju da­to­te­ke. Pre­nos po­da­ta­ka u cloud je op­ti­mi­zo­van, ta­ko da se pre­no­se sa­mo pro­me­ne (in­kre­men­tal­ni, de‑du­pli­ci­ran backup). To ga­ran­tu­je mi­ni­mal­no ko­rišćenje In­ter­net lin­ka, uz očuva­nje pu­ne be­zbe­dnos­ti.

Si­gu­ran po­sao

Ne­kim ko­ri­sni­ci­ma je po­tre­bno i vi­še, i­zve­snost da će nji­hov po­sao moći da se o­dmah nas­ta­vi čak i u slučaju ne­ke veće ka­tas­tro­fe ko­ja o­šte­ti ICT o­pre­mu u pros­to­ri­ja­ma fir­me. Ta­kvim ko­ri­sni­ci­ma na­me­nje­no je re­še­nje Veeam ko­je CloudEx nu­di kao Veeam‑ov par­tner i ser­vis pro­vaj­der u­slu­ga. Uz Veeam software omo­gućen je auto­mat­ski backup in­fras­truk­tu­re kao i je­dnos­ta­van način us­pos­ta­ve Disaster Recovery re­še­nja u cloud‑u.

PCPress.rs Image

Za one ko­ji­ma re­pli­ka­ci­ja i disaster recovery u cloud‑u ni­su do­volj­ni, tu je i Edge backup, no­vi pris­tup za­šti­ti fi­zičkih i vi­ru­tal­nih računa­ra. CloudEx obe­zbeđuje o­pre­mu kod ko­ri­sni­ka tj. ser­ve­re na ko­ji­ma se čuva­ju po­da­ci. Ti po­da­ci se auto­mat­ski pre­no­se i u cloud, tj. na ser­ve­re na uda­lje­noj lo­ka­ci­ji. U slučaju pro­ble­ma sa pri­mar­nom o­pre­mom, na CloudEx o­pre­mi se po­kre­ne sačuva­na ko­pi­ja ko­ri­sni­ko­ve IT in­fras­truk­tu­re na ko­joj se o­dmah nas­tav­lja rad ser­vi­sa. Za slučaj pot­pu­ne ha­va­ri­je (du­žeg nes­tan­ka stru­je ili In­ter­net ve­ze), ser­ve­ri u cloudu nas­tav­lja­ju sa obav­lja­njem po­sla. Na taj način sme­štaj po­da­ta­ka po­sma­tra­te kao ser­vis i si­gur­ni ste da će ti po­da­ci stal­no bi­ti dos­tu­pni. A čita­va ta si­gur­nost po­da­ta­ka ko­šta ma­nje ne­go što mi­sli­te…

Pročitajte i:  Migracija u cloud ne pokazuje znake usporavanja, uprkos strahovanjima kompanija

Korisna adresa: clo­udex.rs

Facebook komentari:

Tagovi: , , , ,