ePlaneta

Intervju: Veselin Jevrosimović, Comtrade – Znanje je ključ uspeha

Ve­se­lin Jev­ro­si­mo­vić, o­sni­vač i vla­snik Com­tra­de‑a, je kon­stan­ta na na­šem ICT trži­štu. Još od ra­nih de­ve­de­se­tih go­di­na pro­šlog ve­ka o­bli­ko­vao je na­šu in­for­ma­tičku sce­nu, a da­nas nje­gov pečat vi­di­mo na ši­ro­koj le­pe­zi pro­i­zvo­da, od so­ftve­ra pa do kućnih uređaja. Sa za­do­volj­stvom smo is­ko­ris­ti­li pri­li­ku da po­ra­zgo­va­ra­mo s njim.

PCPress.rs Image

P: Od sa­mih početa­ka računar­ske re­vo­lu­ci­je u Srbi­ji (ta­da i Ju­go­sla­vi­ji) ste na sa­mom vrhu. Za­to Vas nećemo pi­ta­ti ka­ko us­pe­ti, ne­go ka­ko us­pe­va­ti ta­ko du­go?

O: Imao sam srećan splet okol­nos­ti u star­tu. To ne­ma sva­ko, ali po­sle sam se tru­dio da po­nav­ljam sve što sam do­bro ra­dio, a i­zbe­ga­vao da po­nav­ljam gre­ške. Dru­gim rečima, učio sam u ho­du, od se­be i od dru­gih. Ni­sam si­gu­ran da pos­to­ji re­cept za us­peh, ali ako pos­to­ji, reč je o toj dis­ci­pli­ni. Sa­mo do­sle­dno spro­vo­dim ono što znam da da­je re­zul­ta­te, čak i kad mi ni­je sa­svim po vo­lji.

Ni­je to kom­pli­ko­va­no. Ne­ma us­pe­ha bez zna­nja. Mo­ram da znam vi­še od dru­gih u o­blas­ti­ma ko­ji­ma se ba­vim. To zna­nje omo­gućuje brzu ak­ci­ju, i me­ni i ce­lom ti­mu. Uz brzi­nu, očeku­jem i od se­be i od dru­gih mak­si­mal­no za­la­ga­nje, upor­nost i od­go­vor­nost. I, na­rav­no, uvek se držim pra­vi­la fer­ple­ja. U tim je do­bro­do­šao ko god ima zna­nje i de­li te vre­dnos­ti – bez ob­zi­ra na pol, go­di­ne, po­re­klo, i­zgled, ve­ru ili je­zik. Ta­ko sam vas­pi­tan i to se po­ka­za­lo kao ne­po­gre­šiv pris­tup.

Bi­lo je, na­rav­no, i te­ških go­di­na. Is­ku­sio sam i ne­pri­ja­tna i­zne­nađenja, i pre­o­kre­te, i ne­mir­na vre­me­na, da­ne kad čovek mo­že sve da i­zgu­bi u tre­nu. I u tim u­slo­vi­ma, a i u fa­za­ma pros­pe­ri­te­ta, va­ži je­dno is­to – znam ko­me mo­gu da ve­ru­jem. Moj na­ju­ži tim, ko­ji sad vi­še ni­je ma­li, čine mo­ji pri­ja­te­lji. Sva­ko ra­di svoj po­sao, ima svo­ju stru­ku i in­te­re­so­va­nja, a svi za­je­dno vučemo na­pred, zna­jući da mo­že­mo da se o­slo­ni­mo je­dni na dru­ge. Ta­ko fun­kci­oni­šu naj­bo­lji spor­tski ti­mo­vi i ta­ko se pos­ti­žu naj­veći re­zul­ta­ti. Mno­go po­la­žem na to za­je­dni­štvo, mno­go i ula­žem u to. I zbog sve­ga to­ga po­sao nam ni­je ku­luk, ne­go in­spi­ra­ti­van iza­zov.

PCPress.rs Image

P: Com­tra­de je da­nas ak­ti­van na mno­gim trži­šti­ma i de­la­tnost mu je ve­oma ši­ro­ka. Ko­ji od va­ših bi­zni­sa je tre­nu­tno na­jis­pla­ti­vi­ji, a ko­ji gle­da­te kao naj­veći ulog za bu­dućnost?

O: Tačno je da smo ra­zgra­na­ti. U Srbi­ji lju­di većinom pam­te na­šu ma­lo­pro­da­ju, ko­ja odav­no vi­še ni­je na­ša. A mi već du­go, ra­me uz ra­me s na­ju­gle­dni­jim IT gi­gan­ti­ma, ra­di­mo po­slov­ni so­ftver – pro­gra­me ko­je ko­ris­te ne­ke od naj­većih or­ga­ni­za­ci­ja u sve­tu. Po­me­nuću sa­mo imena Citrix, Ryanair, Viber i CERN. Ima­mo i dis­tri­bu­ci­ju o­pre­me, a na­še IT u­slu­ge obu­hva­ta­ju i ve­štačku in­te­li­gen­ci­ju.

Pročitajte i:  Comtrade Cloud: prednost u poslovanju savremenih kompanija

Ne­ke od na­ših de­la­tnos­ti po pri­ro­di ima­ju se­zon­ski ri­tam, ne­ke ima­ju uje­dnačenu di­na­mi­ku čita­ve go­di­ne, a ne­ke će tek do­ne­ti pra­ve re­zul­ta­te. Za­to ne sa­gle­da­vam ko­li­ko je šta ka­da is­pla­ti­vo, jer taj po­ka­za­telj va­ri­ra. Gle­dam du­go­ročni­ji ho­ri­zont. Sve što ra­di­mo u o­kvi­ru gru­pe jes­te u si­ner­gi­ji. Is­pre­ple­te­ne su de­la­tnos­ti na­ših po­slov­nih ver­ti­ka­la, što je na­ša du­go­ročna pre­dnost u sfe­ri ko­jom se ba­vi­mo. IT je naj­di­na­mični­ji sek­tor, ino­vi­ra se go­to­vo sva­ko­dnev­no; čak vrlo us­pe­šne fir­me pro­pa­dnu pre­ko noći. Mi in­ter­no učimo je­dni od dru­gih, iz ne­po­sre­dne, na­jak­tu­el­ni­je prak­se, i to je ne­pro­ce­nji­vo. Na pri­mer, sa­rađuje­mo s kom­pa­ni­jom Cisco na na­pre­dnim te­hno­lo­gi­ja­ma za učenje, tzv. pa­me­tnim učioni­ca­ma. A ima­mo tri škol­ske us­ta­no­ve u sklo­pu for­mal­nog i je­dnu unu­tar ne­for­mal­nog o­bra­zo­va­nja, pa za­ključite sa­mi ko­li­ko ta o­pre­ma una­pređuje na­šu nas­ta­vu i ko­li­ko ta nas­ta­va obo­gaćuje na­še ra­zu­me­va­nje po­tre­ba ko­je o­pre­ma tre­ba da za­do­vo­lji. Us­ko spe­ci­ja­li­zo­va­ne fir­me ne­ma­ju ta­kvu tre­nu­tnu pro­ve­ru u prak­si, ko­ja nas čini za ko­rak ino­va­tiv­ni­ji­ma.

Da­nas je već svi­ma ja­sno da ni or­ga­ni­za­ci­je ni po­je­din­ci ne vre­de na trži­štu bez ne­pre­ki­dnog učenja. Stručne li­cen­ce, kur­se­vi i do­ško­lo­va­nje pos­ta­li su ne­za­obi­la­zan deo svačijeg bu­dže­ta. To sam odav­no pre­dvi­deo i ulo­žio u ra­zvoj edu­ka­tiv­ne de­la­tnos­ti. Za­to sad u sklo­pu Comtrade ­gru­pe ima­mo i sre­dnju i vi­so­ku ško­lu za IT (ITHS i ITS) i Fa­kul­tet sav­re­me­nih ume­tnos­ti (FCA), gde ško­lu­je­mo pro­fe­si­onal­ce ra­zličitih pro­fi­la, bu­duće stručnja­ke za ra­zvoj sa­drža­ja. Stva­ra­nje sa­drža­ja i ta­ko­zva­na kre­ativ­na in­dus­tri­ja u­brza­no pos­ta­ju mo­tor priv­re­de, što znači da i Comtrade mo­ra u to­me da se ra­zvi­ja, jer smo uvek među li­de­ri­ma. Ima­mo i cen­tar za IT obu­ke Code, gde čak i poče­tni­ke brzo os­po­so­blja­va­mo da obav­lja­ju ne­ke od da­nas naj­tra­že­ni­jih pro­gra­mer­skih po­slo­va. A brzo pre­kva­li­fi­ko­va­nje je sve ak­tu­el­ni­ji trend na svet­skom trži­štu ra­da; kom­pa­ni­ja IBM je među prvi­ma o­gla­si­la da kod njih fa­kul­tet­ska di­plo­ma ni­je vi­še nu­žan pre­du­slov za za­po­sle­nje na pro­gra­mer­skim ra­dnim mes­ti­ma.

Pročitajte i:  Mališan iz Arizone u Tesli sa istrošenim akumulatorom 

PCPress.rs Image

P: Ko­ji su iza­zo­vi i pro­ble­mi pri ra­zvo­ju so­ftve­ra? Ka­ko gle­da­te na ra­zli­ke i­zmeđu fir­mi ko­je ra­zvi­ja­ju so­ftver za dru­ge (out­so­ur­cing) i fir­mi ko­je ra­zvi­ja­ju so­ftver za trži­šte?

O: Outsourcing kom­pa­ni­je svo­je zna­nje pro­da­ju dru­gi­ma, a da pri­tom po­sle us­pe­šne sa­ra­dnje ne­ma­ju svoj pro­i­zvod, već sa­mo ne­što vi­še zna­nja. Ni­je la­ko sav­la­da­ti sve ve­šti­ne po­tre­bne da se ta­kvo zna­nje pre­tvo­ri u pro­dukt i da se za­tim us­pe­šno pla­si­ra kao sop­stve­ni pro­i­zvod. To su ve­šti­ne van ne­po­sre­dnog do­me­na IT‑ja – bren­di­ra­nje, mar­ke­ting, pro­da­ja… S dru­ge stra­ne, ka­da ra­di­te na svom pro­i­zvo­du, ko­ji tre­ba da ko­ris­te mi­li­oni ko­ri­sni­ka ši­rom sve­ta, od­go­vor­nost je ne­upo­re­di­vo veća – tre­ba ga us­kla­di­ti s re­gu­la­ti­vom, o­drža­va­ti ak­tu­el­nim kroz no­ve i no­ve ver­zi­je, gra­di­ti i o­drža­va­ti o­dno­se s po­tro­šačima, gra­di­ti brend.

Comtrade ni­je outsourcing kom­pa­ni­ja; sva so­ftver­ska re­še­nja ko­ja mi pra­vi­mo, ma­hom za svet­ske kom­pa­ni­je s lis­te Fortune 500, za­hte­va­ju po­red slo­že­nih IT zna­nja i do­men­ska zna­nja o bi­zni­su na­ših par­tne­ra ili kli­je­na­ta. Sve­sni smo i da se, ka­ko sam IT, ta­ko i bi­znis uop­šte, me­nja­ju ne­ve­ro­va­tnom brzi­nom. Ključni iza­zov u po­slu jes­te taj da bu­de­te u sta­nju brzo da pra­ti­te sve te ino­va­ci­je. Ali, ako ima­te do­bar tim, mo­že­te da bu­de­te čak i tren­dse­te­ri – po­kre­tači ovih pro­me­na.

U Srbi­ji je i da­lje ma­li broj fir­mi ko­je ra­zvi­ja­ju sop­stve­na re­še­nja. Pre­ma i­zve­šta­ju ko­ji je o­bja­vi­la držav­na se­kre­tar­ka Ta­tja­na Ma­tić, ne vi­še od 15 od­sto. Ali o­hra­bru­je pos­to­ja­nje sve većeg bro­ja star­ta­pa, ko­ji u sve­tu rav­no­prav­no po­tra­žu­ju – i čes­to do­bi­ja­ju – in­ves­ti­ci­oni ka­pi­tal.

P: Svo­jev­re­me­no ste među prvi­ma po­kre­nu­li la­nac kom­pju­ter shop‑ova, a on­da ste pos­te­pe­no iza­šli iz to­ga. Ka­ko vi­di­te bu­dućnost ma­lo­pro­da­je IT o­pre­me?

PCPress.rs Image

U vre­me kad smo se mi ti­me ba­vi­li, har­dver je bio ključna po­tre­ba, a ni­je ni bi­lo mo­guće pro­da­va­ti dru­gačije ne­go ne­po­sre­dno. Ma­lo­pro­da­ja će uvek bi­ti mes­to gde će ne­ki kraj­nji po­tro­šači pri­bav­lja­ti ak­tu­el­nu o­pre­mu i pro­i­zvo­de, jer mno­go to­ga čovek že­li ne­po­sre­dno da vi­di i da is­pro­ba. Online pro­da­ja imaće sve veće učešće, po­go­to­vu u pa­ke­tu s brzom dos­ta­vom do sa­mog pra­ga. Ve­li­ki i­grači, ka­kvi su Aliexpress i Amazon – dve naj­veće ma­lo­pro­da­je na sve­tu – ino­vi­ra­ju sis­te­me plaćanja i dos­ta­ve vrlo a­gre­siv­no. Ipak, vi­dljiv je i trend pov­rat­ka u pra­ve pro­dav­ni­ce, ali ni one vi­še neće i­zgle­da­ti kao ne­kad; i pro­da­ja će se sto­pi­ti sa sfe­rom ra­zo­no­de i kup­ci će u pro­dav­ni­ce ka­kve su Apple‑ove ići ra­di do­živ­lja­ja. To smo već vi­de­li kod ve­li­kih la­na­ca knji­ža­ra de­ve­de­se­tih, ali da­na­šnji IT sek­tor, s ra­zvo­jem AR/VR i dru­gih imer­siv­nih te­hno­lo­gi­ja, mo­že da po­nu­di ne­za­bo­rav­no is­kus­tvo. Ku­po­vi­na će pos­ta­ti pro­vod.

Pročitajte i:  QLED na Tesla način

P: U po­sle­dnje vre­me najčešće se u ši­roj jav­nos­ti po­mi­nje Te­sla li­ni­ja pro­i­zvo­da, od ta­ble­ta i te­le­fo­na, pa sa­da i do be­le te­hni­ke. Ka­ko ste do­šli do bren­da Te­sla?

O: Pre mno­go go­di­na do­šao sam na ide­ju da o­dređenu li­ni­ju te­hno­lo­ških pro­i­zvo­da na­zo­vem ovim ime­nom i da po­kre­nem pro­i­zvo­dnju uređaja ko­ji će bi­ti dos­tu­pni svim ko­ri­sni­ci­ma, ta­ko­zva­nom ma­lom čove­ku. Pra­teći ide­ju i vi­zi­ju ve­li­kog Te­sle, že­li­mo da ak­tu­el­nu te­hno­lo­gi­ju učini­mo dos­tu­pnom svi­ma.

Od nas­tan­ka ide­je do da­nas, mno­go je ener­gi­je i nov­ca ulo­že­no u re­gis­tra­ci­ju Tesla bren­da kao trademark‑a ši­rom sve­ta, što je na­rav­no kup­ci­ma ne­vi­dljiv deo priče. Mno­gi od kon­ku­ren­tskih bren­do­va odav­no su oba­vi­li te prve ko­ra­ke i s vre­me­nom i­zgra­di­li re­pu­ta­ci­ju. Mi se još uvek bo­ri­mo za pros­tor i na po­li­ca­ma pro­dav­ni­ca i u gla­va­ma po­tro­šača. Ali to je du­go­ročna priča i tek će pos­ta­ti za­nim­lji­va.

PCPress.rs Image

P: Kad smo već kod za­nim­lji­vih priča, šta mi­sli­te o elek­tričnim auto­mo­bi­li­ma i oni­ma ko­ji sa­mi vo­ze?

O: To je ne­mi­nov­na bu­dućnost, elek­troauto­mo­bi­li sve su pri­su­tni­ji na svim trži­šti­ma, selfdriving vo­zi­la su u fa­zi tes­ti­ra­nja i ve­ru­jem da ćemo ve­oma brzo dočeka­ti da i ona ko­mer­ci­jal­no bu­du dos­tu­pna po­tro­šačima ši­rom sve­ta. I­zrađeni su i pro­to­ti­pi le­tećih auto­mo­bi­la, a Du­bai već tes­ti­ra self-driving dro­no­ve. Na­ša bu­dućnost se­li se s dru­mo­va u va­zduh. U to­me vi­dim i broj­ne iza­zo­ve – pre sve­ga opa­snos­ti ve­za­ne za kon­tro­lu le­ta i us­klađiva­nje sa avi­oni­ma i he­li­kop­te­ri­ma, za­tim te­me ve­za­ne za pri­va­tnost, pa i ri­zi­ke u do­me­nu kri­mi­na­la i te­ro­ri­zma. Vi­dim u to­me i ve­li­ku pri­li­ku – mno­go po­sla za Comtrade, u sfe­ri u ko­joj već ima­mo vrlo ja­ku re­pu­ta­ci­ju i o­dlične adu­te.

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , , ,

Dejan Ristanović

www.dejanristanovic.com