BIZIT 2022

PC Press: www.xkcd.com <link>

XKCDwww.xkcd.com

XKCD je strip ko­ji crta Randall Munroe. Glav­ni li­ko­vi su Čiča Gli­še ko­ji da­ju du­bo­ko­mi­sle­ne, po­ne­kad pre­ten­ci­o­zne i­zja­ve, uz ur­ne­be­sni obrt, a sve ovo sajt čini je­dnim od po­pu­lar­ni­jih Web stri­po­va. Svi ko­ji vo­le me­ša­vi­nu mu­dro­va­nja o ži­vo­tu, lju­ba­vi, ma­te­ma­ti­ci i na­uci uop­šte mo­gu da pro­nađu sto­ti­ne in­te­re­san­tnih stri­po­va ko­ji će im ulep­ša­ti dan hu­mo­rom.

Tek­sto­vi su po­ne­kad po­etični a po­ne­kad vrlo je­dnos­tav­ni, ali obično vas na­vo­de na smeh a za­tim na ra­zmi­šlja­nje. Da sve ne bi bi­lo vi­zu­el­no kraj­nje je­dno­lično, autor po­ne­kad uba­ci i pej­zaž ili ma­te­ma­tički uzo­rak frak­ta­la. Glav­na stra­ni­ca je mi­ni­ma­lis­tička – pri­ka­zu­je naj­no­vi­ji strip i nu­di tas­te­re za na­vi­ga­ci­ju, ko­ji u­ključuju i slučaj­no iza­bra­ne ka­iše­ve stri­pa.

Ako na po­slu umes­to pre­da­ha vo­li­te da ba­ci­te po­gled na ne­što in­te­re­san­tno, ra­zmi­sli­te da li je ovo sajt za vas: mo­že vas oda­ti gro­mo­gla­sni smeh.

PC Press

Facebook komentari:
Pročitajte i:  Komentar: Panta Rei
eFakture

Tagovi: ,