BIZIT 2022

Najbolji browser za gledanje slika

Već neko vreme vlada žestoka konkurencija među kompanijama koje nam nude Web browser‑e. Oni svoje proizvode često predstavljaju kao najbrže, s najviše mogućnosti, najboljim interfejsom, odličnom integracijom… Ipak, mnogo toga zavisi od primene – da pogledamo u kom su browser‑u boje najpreciznije.

PCPress.rs Image
Le­vo su stvar­ne bo­je sli­ke, a de­sno ma­ni­pu­la­ci­ja na o­sno­vu ICC pro­fi­la, ta­ko smo u­tvrdi­li da svi browser‑i po­štu­ju ta­go­van ICC pro­fil
PCPress.rs Image
Kre­ira­nje ICC pro­fi­la
u PS‑u

Da bi prikaz slika koje gledamo bio precizan, browser‑i moraju da imaju mogućnost upravljanja bojama, odnosno prilagođavanja boja slike na osnovu, pre svega, monitorovog i tagovanog u fajl ICC profila. Svi vodeći browseri prešli su dug put od svojih skromnih početaka kada je i sam Internet bio velika nepoznanica i neiskorišćen potencijal. Danas računare koriste ljudi različitih profila, od hobista do profesionalaca u raznim delatnostima. Dok se većina kompanija koje stoje iza browser‑a trudi da na sve načine istakne standardne karakteristike svojih proizvoda i njihove performanse, postojanje i karakteristike upravljanja bojama nije nešto o čemu često ili uopšte daju lako vidljive informacije. Zbog toga ćemo u ovom tekstu obuhvatiti pet popularnih Internet Web browser‑a: Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer,  Opera. Proverićemo da li oni podržavaju upravljanje bojama i kakav je rezultujući kvalitet.

Upravljanje bojama

Proverićemo da li ovih pet browser‑a uopšte poseduju mogućnost upravljanja bojama, da li podržavaju LUT (eng. look up table) vrstu monitorovog ICC profila, poštuju li tagovan ICC profil u fajlu i imaju li podršku za V4 verzije ICC profila. Za testiranje ćemo koristiti ICC profile sa zamenjenim vrednostima primarnih boja, sliku koja je u ProPhoto prostoru boja i test sa www.color.org/version4html.xalter za V4 profile. Bitno je istaći da su testirane najnovije verzije i pune instalacije browser‑a, a ne portabilne ili verzije za mobilne operativne sisteme.

Pročitajte i:  Nova Firefox funkcija za bolju bezbednost

Podršku upravljanju bojama proverićemo putem slike koja je u ProPhoto prostoru boja, kao jednom od najvećih koji ne obuhvata nijedan monitor. Ukoliko browser nema upravljanje bojama, slika će biti tamna a boje nezasićene; ako je ima, slika će delovati normalno, iako sve boje nisu prikazane pošto u toku upravljanja bojama prilagođavamo prikaz toliko velikog prostora na način koji će nam dati najbliži izgled, a uzimajući u obzir i ICC profil monitora, odnosno opseg boja na našem monitoru. Rezultati ovog testa prilično su ohrabrujući jer svih pet browser‑a podržava upravljanje bojama – u bliskoj prošlosti situacija je bila suprotna, dakle – idemo na dobru stranu.

LUT profil monitora

ICC profili mogu biti LUT ili matrični. Bez ulaženja u detalje koji bi nas odvratili s glavne teme, LUT profili su precizniji, dok matrični daju u određenoj meri glađe gradijente i prelaze, ali su često neprecizni. U gotovo svim situacijama bolje je koristiti LUT profile za monitore, ali njih ne podržavaju sve aplikacije. Podršku smo proverili slikom koja je u sRGB prostoru i posebnim ICC profilom monitora. Ukoliko budemo dobili poremećene boje, browser ne podržava LUT profile.

Kod ovog kriterijuma nailazimo na diferencijaciju browser‑a: Firefox, Safari i Internet Explorer podržavaju LUT ICC profile monitora dok Chrome i Opera podržavaju isključivo matrične profile monitora.

Pročitajte i:  Sada možete da sakrijete svoje privatne sesije pregledanja na Android-u iza otiska prsta

ICC profili

PCPress.rs Image
Test po­drške V4 ICC pro­fi­la: gor­nja dva kva­dran­ta ima­ju V4 pro­fi­le. Pri­kaz je iz Chro­me‑a i Ope­re, a u os­ta­lim browser‑ima sli­ka de­lu­je go­to­vo ne­po­de­ljeno

Poštovanje tagovanih ICC profila je bitno jer hoćemo da obavestimo program o opsegu boja čije karakteristike sadrži ICC profil i time omogućimo precizan prikaz fajla. Pomoću Photoshop‑a napravili smo sintetički profil sa zamenjenim sRGB vrednostima crvene i plave i zatim ga tagovali jednoj slici. Ako nam browser prikaže sliku sa zamenjenim vrednostima plave i crvene, to znači da poštuje tagovani ICC profil. Rezultati su odlični, svi browser‑i poštuju tagovane profile.

V4 je poslednja verzija ICC profila. Podeljena su mišljenja o napretku koji ona donosi, ali je svakako pozitivna stvar da ih program podržava. Za testiranje smo koristili slike namenjene baš testiranju podržanosti ove verzije ICC profila. Rezultati nam dosta toga govore: Safari, Firefox i Internet Explorer podržavaju V4, za razliku od programa Chrome i Opera. Iako ovaj kriterijum nije krucijalan, postojanje podrške za V4 kod konkurenata ne ide u prilog browser‑ima koji je nemaju.

Podešavanje upravljanja bojama

PCPress.rs Image
Pro­ve­ra po­drške LUT pro­fi­la – dras­ti­čna ra­zli­ka sli­ke iz pro­gra­ma Chro­me i Ope­ra je na­mer­na, da bi test bio je­dnos­tav­niji

Po pitanju postojanja opcija za podešavanja upravljanja bojama situacija je jasna. Firefox je jedini browser koji trenutno ima podesive opcije za upravljanje bojama i to u about:config kod opcija koje u svom nazivu sadrže color_management. Među tim opcijama najbitnija je gfx.color_management.mode koja može da ima vrednost 0, 1 i 2. Nula isključuje upravljanje bojama, 2 je default (podrazumevana)opcija i ona konvertuje prvo sve u sRGB (čak i slike s tagovanim profilom, uzimajući u obzir i taj profil) i zatim ih prilagođava prema monitorovom profilu.

Preporučena opcija je 1 jer ona poštuje tagovane ICC profile, a sve ostale slike konvertuje u sRGB pa ih onda prilagođava prema monitorovom opsegu boja. Mada deluje da mogućnosti izmene i isključivanja upravljanja bojama možda i nisu potrebne, postoje situacije u kojima mogu da budu od izuzetnog značaja. Takođe, postojanje ovih opcija govori nam o dodatnoj posvećenosti pitanju upravljanja bojama, i bilo bi lepo kada bi i ostali proizvođači softvera imali sličan, temeljan pristup.

Pročitajte i:  Novi Chrome eksperiment obećava bolje trajanje baterije

Zaključak

PCPress.rs Image
Pre­po­ru­če­na po­de­ša­va­nja za u­prav­lja­nje bo­ja­ma u Fi­re­fox‑u

Svih pet testiranih browser‑a podržavaju (makar u određenoj meri) upravljanje bojama koje je esencijalno za precizan prikaz slika. Posebno je pozitivno to što svi u dovoljnoj meri poštuju tagovan ICC profil u fajlu. Nepodržavanje LUT profila monitora ne možemo da opravdamo, posebno kod Google Chrome‑a koji je jedan od najpopularnijih browser‑a. Učinjen je i napredak u podržavanju V4 profila, ali ne kod svih – opet ističemo Chrome zbog popularnosti. Konvertovanje prvo u sRGB pa onda u monitorove bojem čak i slika s tagovanim profilima, nismo uzeli za zlo, zato što je kod većine browser‑a to jedan od mehanizama kojima se osigurava relativno prihvatljiv prikaz na širokom spektru ekrana koji često nemaju lični ICC profil.

Pošto na kraju treba da predložimo samo jedan od ovih pet browser‑a, naš izbor je Mozilla Firefox koji, osim što zadovoljava sve kriterijume, ima i opcije za njihovo precizno podešavanje, uključujući i nekonvertovanje u sRGB prostor slika s već tagovanim ICC profilom.

Miloš Vukmirović

(Objavljeno u PC#239)

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , ,